0(0)

I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

IS คืออะไร

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้15:52

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเด็นที่ฉันสนใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.20 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

913 ผู้เรียน

เรียน