0(0)

I21202 การสื่อสารและการนำเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษา ค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) โดยเขียน โครงร่าง บทน ำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 ค ำ มีการอ้างอิง แหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการ นำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่ หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็น ประโยชน์แก่สาธารณะ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์ องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่าง
  • 2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการภาษาไทย
  • 3. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual presentation)หรือกลุ่ม (Oral panel presentation)
  • 4. โดยใช้สื่ออุปกรณ์ในการน ำเสนอได้อย่างเหมาะสม
  • 5. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
  • 6. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน40h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า

การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า
การมอบหมายงานการตั้งประเด็นปัญหา
วัสดุสารสนเทศ
การมอบหมายงานวัสดุสารสนเทศ
แบบทดสอบท้ายบทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมมุติฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แหล่งที่มาของข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (21 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1242 ผู้เรียน

เรียน