0(0)

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)รหัสวิชา I32201

กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………………………………………………………………………..   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน 1 หน่วยกิต                          ภาคเรียนที่ 1

 

ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง  ๆ  และมีทฤษฏีรองรับ  ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  ผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

  1. ตั้งประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
  2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้ยังประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ

และมีทฤษฎีรองรับ

  1. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  3. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
  4. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
  5. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
  6. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

 

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

รูปแบบการเรียน IS

การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ : IS 1-3
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองกับบันได 5 ขั้น

หน่วยที่ 1 ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หน่วยที่ 2 และ 3 การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้

หน่วยที่ 4 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (3 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

2083 ผู้เรียน

เรียน