3.00(1)

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง  ๆ  และมีทฤษฎีรองรับ  ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  ผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

  1. ตั้งประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
  2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้ยังประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ
  3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
  6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
  7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
  8. 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

เรียนรู้รายวิชา

IS คือ ?
แบบทดสอบก่อนเรียน
บันได 5 ขั้น สู่ความสำเร็จ

เรื่องที่ 1 กำหนดปัญหา

เรื่องที่ 2 ข้อมูล

เกี่ยวกับผู้สอน

ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4.00 (5 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1142 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เห็นปกก็อยากเรียนแล้ว

เรียน