0(0)

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง  ๆ  และมีทฤษฎีรองรับ  ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  ผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ตั้งประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
 • ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้ยังประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ
 • ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
 • สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
 • เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน20h

เรียนรู้รายวิชา

แบบทดสอบก่อนเรียน
IS คือ ?
บันได 5 ขั้น สู่ความสำเร็จ
มอบหมายงานชิ้นที่ 1

เรื่องที่ 1 กำหนดปัญหา

เรื่องที่ 2 ข้อมูล

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.00 (5 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1324 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ใบความรู้
 • ใบงาน
 • แบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4, 5/5, 5/6
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564