5.00(1)

I31201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา I31201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 1

เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวน 1 หน่วยกิต

—————————————————————-

        ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา / ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้  โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง  ๆ  และมีทฤษฏีรองรับ  ออกแบบวางแผน  รวบรวมข้อมูล  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้  สังเคราะห์สรุป  อภิปราย  ผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์  เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

 1. ตั้งประเด็นความรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
 2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้ยังประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก  จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. เพื่อเป็นเหล่งรวมสื่อการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
 • 2. เพื่อเป็นแหล่งทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่เฉพาะในห้องเรียน
 • 3. เพื่อใช้พูดคุย ซักถาม เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
 • 4. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียน

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า?

ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า - การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า - วัสดุสารสนเทศ
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมมุติฐาน?

- การตั้งสมมุติฐาน - หลักการเขียนสมมุติฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้?

- แหล่งการเรียนรู้อินเทอร์เน็ต - การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา - นิยามศัพท์เฉพาะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล?

- ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง - แบบสอบถาม - มาตราส่วนประมาณค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แหล่งที่มาของข้อมูล?

- การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล - แหล่งที่มาของข้อมูลภาพ และส่วนประกอบของรายงาน - เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล - วิธีดำเนินการศึกษา

เกี่ยวกับผู้สอน

4.75 (4 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

656 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีและควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - บทเรียนออนไลน์ ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
 • - เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา I30101 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
 • - สื่ออินเตอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"