2.67(3)

I31201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3,4/4

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติบานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด  โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ
  • 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน40h

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า

1.1 การตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้า

1.2 วัสดุสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมมุติฐาน

2.1 การตั้งสมมุติฐาน

2.2 หลักการเขียนสมมุติฐาน

หน่วยเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้

3.1 แหล่งการเรียนรู้อินเทอร์เน็ต

3.2 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา

3.3 นิยามศัพท์เฉพาะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

4.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

4.2 แบบสอบถาม ตัวอย่างแบบสอบถาม

4.3 มาตราส่วนประมาณค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แหล่งที่มาของข้อมูล

5.1 การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

5.2 แหล่งที่มาของข้อมูลภาพ และส่วนประกอบของรายงาน

5.3 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

5.4 วิธีดำเนินการศึกษา

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.95 (21 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

456 ผู้เรียน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.7

Total 3 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่มีความน่าสนใจ ควรพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนที่ดี และควรพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดี และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. เอกสารประกอบการเรียน
  • 2. อินเตอร์เน็ต
  • 3. ห้องสมุด

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4