0(0)

I31202 การสื่อสารและการนำเสนอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS2 (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ
เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน 4,000 คำ หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation)  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

แนะนำรายวิชา

คำนำ
แนวการจัดการเรียนรู้
บทบาทของผู้สอน
บทบาทของผู้เรียน

ความหมายของ IS2

บันได 5 ขั้น

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ เรื่องนวัตกรรม

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ เรื่องส่วนประกอบของการเขียนรายงาน

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ IS2

ทำ power point รายงานแบบไหนได้ใจคนอ่าน

power point การสื่อสารและการนำเสนอ

เกมตอบคำถาม วิชาIS

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrkcAEwsMjS9qr6C2OzKAws2iUJFSAiHSfn4n8XFYs2F4IFg/viewform?usp=sf_link

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (27 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1183 ผู้เรียน

เรียน