0(0)

I31202 การสื่อสารและการนำเสนอ ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะการตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติบานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด  โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด  วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์  เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

IS คืออะไร

IS คือ?2:22
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 IS คืออะไร22:26
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การตั้งประเด็นเพื่อสืบค้นคว้า

แหล่งสารสนเทศ

ระดับของข้อมูล

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (23 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

40 ผู้เรียน

เรียน