0(0)

I31202 การสื่อสารและการนำเสนอ ภาคเรียนที่ 2/2566

  • ลงทะเบียนแล้ว 3
  • อัปเดตล่าสุด ตุลาคม 30, 2023

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย

เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

 

ผลการเรียนรู้

  1. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  2. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
  3. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้
  4. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
  5. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

รวม  5  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง1:58
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล7:24
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล13:11
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสืบค้นข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
3.88 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

35 ผู้เรียน

เรียน